Hälso och sjukvårdslagen 3 kap 1 §: Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

En färsk studie ”Svensk pandemiberedskap i organisationsetisk belysning” från Institutet för Framtidsstudier visar att vården inte levde upp till den etiska grundbulten i denna lag. Improviserade policydokument för Stockholm och andra kommuner låter patienten komma i andra hand. Nyttoaspekten för att hantera kriser är viktigare. Bristande krisberedskap är en orsak.

I Stockholmregionens regelverk sägs att sköra äldre helst ska vårdas hemma, underförstådd att de inte bör belasta sjukhusen mer än absolut nödvändingt. Dimmor skingras för läsaren som läste om hur anhöriga räddade föräldrar från en coviddöd, helt enkelt genom att kräva adekvat vård. / Av Ingemar Lindmark

Ladda ner rapporten