0307 Olof Jakobsson Kungsviken Morlanda

Gravkarta östra Morlanda gamla kyrkogård. Gravsten 0307. Gravregister.

Släktband som knöt samman båtbyggarna i Kungsviken

Släktträd 1. Släktträd/Berlin

Olof Jacobsson f17870923 Vrångevatten Morlanda d18460819 Kungsviken Morlanda  Försäljer en femtedel och en sjättedel av hela kronoskattehemmanet Kungsviken till vår svågern Olof Jacobsson mot en överenskommen köpesumma 333 riksdaler att vårfrudagen detta år tillträda och som nämnda köpare tillfullo betalt avhända vi oss och våra barn 1/5 och 1/6 att tillfalla vår svåger. Som skedde i Vrångevatten 18090315 /Jon Andersson Brita Jacobsdotter (Jon skeppare Skaftö)1812 nr 77.Av det ¼ dels hemmanet Vrångevatten som avlidne Jacob Hansson ägt, avstår och försäljer å min hustrus vägnar hennes arv till hennes bröder Olof och Anders Jacobssöner överensk. Köpesumma 583 riksdaler. Vrångevatten 18120818 /Jon Andersson Britta Jacobsdotter1815 nr 8. Undertecknad försäljer med min hustrus samtycke mitt arv tillfallna 1/24 del av hemmanet Kungsviken för 666 riksdaler till min bror Olof Andersson i Kungsviken. Uddevalla 18140928 /Jon Andersson Britta Jacobsdotter i Källviken (Skaftö)1819 nr 8. Vrångevatten. Vi undertecknade försäljer min ägande 1/8 del Vrångevatten i Morlanda till min bror Anders Jacobson och hans hustru Johanna Larsdotter. Däremot har jag min broder Olof Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter i Kungsviken min hustrus arv 1/24 del i hemmanet Fläskum överlämnande en 1/8 del i Åker Tegneby.1819 nr 58. Vrångevatten. Vi undertecknade försäljer min ägande 1/8 del i hemmanet Vrångevatten i Morlanda till min bror Anders Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter. Däremot har jag till min bror Olof Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter i Kungsviken min hustrurs arv som är 1/24 del i hemmanet Fläskum och 1/48 del i Åker Tegneb, .som tillhör deras svärfar Lars Jönsson i Fläskum överlämnande en 1/8 del i Vrångevatten till Anders Jacobsson och Johanna Larsdotter i byte mottager 1/24 del i Fläskum och 1/48 del Åker. Vrångevatten 18190227 /Olof Jacobsson, Kris tina Larsdotter Kungsviken Anders Jacobsson Johanna Larsdotter i Kungsviken.1845 sommarting Svanesund. Isak Olsson kärande och Olof Jacobsson Kungsviken svarande. Stämningen avsåg ett köp av en fjärdedels hemland i Bua av Olof Jacobsson och has syster . OJ skulle enligt käranden betala panteräkningen till panträttsinnehavaren Olof Johansson på torpet Backarna, utan avdrag lämna köpeskilling och lämna torpet till Isak Olsson. OJ:s gravsten är den äldsta på Morlanda kyrkogård:Här under hvilar stoftet/af/ Skeppsbyggmästaren / Olof Jacobsson / ifrån Kongsviken/ född d 23 sept. 1787/ d. d 19 aug. 1846/och dess kära maka/Christina Larsdotter / född. d. 12 juni 1792 /d. 3 maj 1871 Källa

I OJ:s bouppteckning redovisades en behållning 14194 riksdaler; Främsta tillgångar var förutom reverser var 1/9 part värda 88 rdr i vardera skonerterna Ambrosia och Elida och 1/9 (600 rdr i skonerten Fritioff samt del flera båtar. På gården Kungsviken fanns då tre hästar, sex kor, en oxe, två stutar, två tjurar, fem kvigor, fem par får en sugga och tre grisar. I bohaget ingick en ridsadel, en kvinnosadel, en söndrig åkkärra (sådana fordon var tidigare ovanliga i trakten), två kappslädar samt jordbruksredskap. En smedja med verktyg, bl a 10 yxor. Dessutom en långsåg, sex navrar (borrar) och ett antal hållhakar. Dessutom järnbeslag för väderkvarn (för att brorsonen i Vrångevatten var väderkvarnsbyggare?). 1) Kungsviken, ärvt och inlöst, taxerades då till 2645 rdr, 2) ¼ hemman Västra Bua förvärvat under äktenskapet 1650 rdr; 3) 3/16 del Fläskum hustruarv och förvärvat, taxvärde 1986 rdr , 4) 3/32 del av hemmanet Åker taxvärde 1179 rdr. Dödsboets delägare var ankan Kristina Larsdotter, myndiga barnen Anders, Lars, Johanna Kristina gm Anders Olsson i Brastad, Anna gm Johan Jacobsson Ängön Flatön. Och omyndiga barnen Sven och Martin. Förmyndare farbrodern Anders Jacobsson i Vrångevatten. Vidare avliden sonen Johannes barn Olle-Anton, Johanna-Kristina (förmyndare Johannes Larsson Utegård).

F2 Kristina Larsdotter f17920612 Fläskum Tegneby d18710503 Kungsviken Morlanda. Barn: 1) Johannes f1813 Bua Röra, d öre 1848 (barn Olle Anton och Johanna Kristina); 2) Johanna Kristina f1816 Hermanseröd Brastad, gm Anders Olsson Kungsviken; 3) Anders f1822 d1902 Fläskum Tegneby; 4) Lars f1824 d1897 Smedby Tegneby; 5) Anna f1820 d Ängön Flatön gm Johan Jacobsson (barn: Sven, Martin, ); 6) Sven f1827 d Kungsviken Morlanda; 7) Martin f1831 d St. Röra,1819 nr 59. Försälja vårt arv tillfallna delar i Fläskum som är 3/96 delar och andel i Åker som är 3/192 del till Olof Jacobsson och hustrun Kristina Larsdotter mot 875 riksdaler. Får tillträdas när deras far och svärfar Lars Jönsson i Fläskum nämnda h. Överlåter då skall köpesumman betalas och tillåtes köparen Olof Jacobsson Kristina Larsdotter förskaffa laga pant. Kungsviken 18190303 /Olof Olofsson å egna vägnar Olof Svensson å sina omyndiga barns vägnar Olof Larsson i Fläskum Jacob Larsson Sörbo (Alltså levde Olof Larsson 1819)


Skppsbyggmästaren Olof Jaobsson

Kroken är första gården man kommer till efter avtaget från Morlandavägen mot Kungsviken. På den gården bor 1860 Sven Olsson med sin Inger Johansdotter, även hon i trettioårsåldern. Lars äger andra halvan av den gård som delades efter fadern Olof Jakobsson. Som han i sin tur förvärvade från syskon och arv 1806. Se faktasamling. Den gränsar till Vrångevatten ägd av Olofs bror Anders och hans son Janne, som blivit väderkvarnsbyggare på Skaftö.

Så mycket skog fanns inte kvar i Kungsviken. Men Kroken låg väl till med en en väg till Vrångevatten och skogarna vid Rödsvattnet långt in på Orust. Att frakta tungt virke med häst och släde var ett slitgöra. (Något som jag själv erfarit då Brattås båtbyggare på 1950-talet högg långa ekstockar för köl och stävar).

Lars och Sven kunde med sina fem syskon år 1846 dela på ett rejält arv efter pappa Olof Jakobsson, som var båtbyggarpionjär i Kungsviken. På Morlanda kyrkogård äldsta gravsten tituleras han skeppsbyggmästare.

Olof Jakobsson: Släktdata  Geni  Morlanda familjeregister

Trots stagnationen efter sillperiodens slut 1808  behövdes båtar för bondesjöfarten. Först för egna produkter och framförallt efter 1832 då städernas monopol upphörde.

 

 

 

 

 

Vänertrafiken tog fart sedan Trollhätteslussarna öppnats 1800. Skutorna gick på Norge, Danmark och så småningom till hamnar runt Östersjön och Nordsjön.  Skepparepoken tog sin början på Skaftö, där fraktskutor ersatte fiskebåtarna. Olof Jakobssons syster Britta gifte med skepparen Jon Andersson och flyttade från Kungsviken till Fiskebäckskil och sedan till Källviken.

 

Galeasan Agda byggd 1809 i Kungsviken

Behöll Olof parter i de båtar han byggde? Bouppteckningen från 1846 redovisas andelar i tre skonerter, en galeas och ett par slupar. Tjörbon Torbernt Berntsson på Björholmen är skyldig 200 kronor som rest på en båt. I Klövedals kyrkbok står han som salteriägare.

Frågan om de större båtarna var klinkbyggda. Olof kunde nog inte från ritning bygga som kravell, med planken kant mot kant utanpå spantskelettet.

Rörelsen tycks ha gått bra trots att Kungsvikens båtbyggarepok ännu var i sin linda. Utöver det egna jordbruket i Kungsviken och Fläskum arrenderade han ut gårdarna Åker i Tegneby och Västra Bua nära Ellös. Där och på Bråten i Kungsviken fanns torpare skyldiga torpskatt. I det lilla en bankir med ett trettiotal utestående reverser då han dog. De flesta låntagarna var från Orust men också från Malmön och Graverne (Kungshamn),

Bouppteckningen visar verktygen han använde. Smidesverktyg fanns både i Kungsviken och gården Fläskum i Tegneby som hustrun fört i boet. Järnsbeslagen för en väderkvarn delade han nog med brorsonen Janne Andersson på Skaftö. Långsågen användes för att såga planken. Bollhakar är båtshakar. Navrar=grava borr med skaft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Jakobssons varvskarriär tycks ha börjat som hemmason på Vrångevatten. 1806. Samma år som han köpte gården i Kungsviken, redovisas i pappa Jakob Hanssons bouppteckning 2 boghållare med järnankare och beslag. Dessutom en timmermanslåda med verktyg, långsåg, stingesåg, 2 bogdesågar, borr hammare och tång. Verktyg användbara i jordbruket men mycket talar för båtbygge.

Vrångevatten

I bouppteckningen finns upptaget inköpta gården Wrångevatten och den av hustrun Maria Svensdotter ärvda 1/6 skattehemmanet Kungsviken.  Mangårdshuset i Vrångevatten finns kvar, nästan i samma skick som 1806.

Vi återvänder till 1860 och Johannes Andersson gård (ungefär där Malö Yachts ligger). Gårn kallad för Johannes är välbeställd som lanthandlare när sådan handel blev tillåten runt 1850.  Efter 1844 äger han en stor del av Kungsviken. Han hinner med en del båtbygge fast nu på sin ålders höst har sönerna tagit över. Då han  1869 låg för döden frågade Morlandaprästen “Vad är det värsta Johannes gjort?”. Efter fundering kom svaret “Jo det va nock den gången je lå unner en båd å böra me en slö naver”.

Inget dåligt gifte för Olof Jacobssons son Sven då denne 1849 gifte sig med Johannes dotter Inger. Och då fick ortens driftigast båtbyggare som svågrar, Olof och Martin Johansson. Olof som 1860 trots sina trettio ännu var ungkarl tog över gården och fick heta Boon i Konsviga. Martin är nygift med Inga Maja Andreasdotter från Röra socken. Som Kongsvigen gör sig Martin känd som skicklig båtbyggare och smed.