Tillbaka till Knapeadelsläkterna Green och Munks grymma öde på Orust

Fakta adelssläkterna räknat från Ingeborg Nilsdotter Green, Kärreberg Stala

i31 Lars Börgesson f1671 Kärreberg / St Hoga d1741 Livetorp Tegneby LBs första hustru dog 1709 (arvskifte 1714). Andra giftet med BA.

1694 flyttade LB från Hoga till Livetorp. Denna gård friköpte han från kronan 1734 efter att ha brukat den i 40 år. Gården överläts 1741 till sonen Börge och mågen Björn Halvardsson, hälften vardera.

17080207. LB besvärade sig över huskvinnan Ingeborg Persdotter som spritt rykte om honom sedan han varit i Uddevalla. Ingeborg nekade inte till att hon talat illa om LB när hon mött en piga Börta Eriksdotter. Men hon återkallade sitt obetänksamma tal. Hon åtalades böta 3 daler eller avtjäna en dags fängelse på vatten och bröd.

1714 hösttinget. Jacob Olsson Hästkälla (i21) beklagade över att LB varit vanvördig mot honom. Jacob hade varit hos Lars för att upprätta arvsskifte efter hans hustru. Då Lars hälsat Jacob med orden jag giver häradshövdingen och befallningsmannen och gack du fan i våld, din getaholing. Senare under förrättningen hade Lars kallat Jacobs salige far för ”en enögd skälm”. Lars ursäktade sig med att han varit drucken men fick böta.

1715: C3 1 , 100 lös i 1715 taxeringslängd

LB barn: 1) Börge f1705 d1785 Livetorp gm Anna Jonsdotter från Svenungeröd, 2) Christen Stala Tegneby, gm Björn Halvardsson från Kortvet. 3) Helga, 4) Karin (h16) f1729 d1798 gm Olof Andersson i Nävrekärr.

Föräldrar: j61, k153 Börge Olofsson Junker, k154 j62 Ingeborg Nilsdotter Munk

j77 Reer (Relf) Börgesson f  St Hoga Tegneby d1747före Leby Tegneby RB gift första gången med Ingial Tollesdotter med barnen: 1) Ingeborg gm Torbjörn Olofsson Otteslätt, 2) Maret gm Per Olsson Lunden,3) Anna gm Torbjörn Olofsson Hogen Tegneby. Även bröderna Olof i Leby och Lars i Livetorp var gifta två gånger.

RB övertog Leby 1696c, ½ hemman som brukats av Ivar Mattsson.

1720: Engelbrekt Jonsson N Hoga betalar till Reer Börgesson i Leby o.h.h Karin Andersdotter 40 d? Hennes fädernearv 3 ½ öresbol i N Hoga.

17200217. Engelbrekt Jonsson i Hoga Stala bekände sig i rätten vara skyldig kommande arv till Reer Börgesson i Leby, på hustrun Karin Andersdotters vägnar. Värderat 40 c. Som hon har i pant till odelsjord i N, Hoga, som Engelbrekt Jonsson lovat att betala.

Föräldrar: j61, k153 Börge Olofsson Junker, k154 j62 Ingeborg Nilsdotter Munk

Olof Börgesson 1721 (nr 68) OB testmenterar all sin lösa egendom till nuvarande hustrun Rangela Sverkersdotter.
J61 k153 Börge Olofsson Junker  d åren efter 1702 Leby Tegneby sjolback Bodde i 1) Valsäng, 2) Åkervik Tjörn, 3) Kärreberg Stala  3) Ileberg, 4) Leby . Gm Ingeborg före 1665.

Härstamning för ofrälse Olof är okänd. Möjligen från Marstrand där hans bror Olof Ruut bodde 1683.  Hans svåger Anders Nilsson, härstammade från Jylland. BOJ och IM levde 1663 på Valsäng Klövedal och 1665 på Åkervik i Stenkyrka. De bosatte sig på Backa under Kärreberg i Stala 1665 för att 1678 flytta till Hoga i Tegneby (Kanske också ett mellanspel i Brottby och utrikes).. 1702 kom han till Leby Tegneby där han dog några år senare. Där fanns det inte bränsle på gården för att kunna koka maten. BOJ hade stora skulder och höll sig undan hos brodern när fordringsägarna kom.

1680. Olof i Forsa Stenkyrka stämde BOJ för att denne 17 år tidigare drivit bort hans far från gården Forsa.

16871103 Olof Persson i Hoga stämde sin styvfar BOJ för slagsmål. Så antingen har BOJ eller IM gift sig två gånger.

1661. Enligt BOJ har han endast brukat 1/4 i Kärreberg detta år. Svågern Anders Nilsson Mörk har haft en fjärdedel. BOJ fick 14 dagar på sig för att betala restskatten. Dombok.

¨1665: BOJ i Valsäng resterade för två års skatt för gården till Margareta Hvitfeldt. Fogden till Sundsby menade att BOJ förbrutits sig ”taga gården”, i synnerhet som han olagligt sålt hö. BOJ klagade att han först måste betala kronans skatt men lovar att betala sin skuld till Margareta Hvifeldt före kyndelsmäss. Ting i Häggvall i Valla socken 12 januari 1665 nr 15

1665: Grevens fogde Anders Larsson stämmer BOJ för resterande skatt för Kärreberg

1665 Dansken Anders Nilsson Mörk och svågern Börje Olsson i Åkervik Stenkyrka anhöll om frejdbevis för sina hustrur, Ingeborg och Elin Nilsdöttrar Munk. Allmogen intygade att systrarna var barnfödda i Kärreberg av äkta föräldrarna adelsmannen Nils Munk, av dansk härkomst, och hans hustru Elin Reersdotter. Hon omtalas vara född i Kärreberg som dotter till knapen Reer Olsson och hustrun Ingeborg, dotter till bonden Truls Amundsson i Hjälmvik. Ting i Gilleby Tegneby 16650621

1665 stämde Erik Wilhelmsson i Marstrand Reer Germundsoon i Korsgård för ett lån 60 riksdaler specie. Reer ville bara betala halva lånet eftersom andra halvan uppburits av BOJ i Brottkärr (?). Eftersom denne befann sig utomlands och Reer var borgensman ålades han betala hela lånet. Ting i Bro Morlanda 16660208

1683 dmbk n3 23. Anders på Ängön och Håkan i Bua Morlanda stämmer BOJ i Hoga, baserat på en handskrift från salig Reer Germundsson Korsgård Flatön infrälst av Erik Wilhelmsson, Gullholmen avseende 60 riksdaler samt ränta. Reer Germundssons arvingar anser sig inte ha fått detta kapital. De uppgav att hans bror, Olof Ruus, borgare i Marstrans gått i god för denna summa. Reer Germundsson tog ut det han ägde av boet (BOJ) och resten från Olof Ruut som borgenär. Till Reer G. Visades en attest från 16630210 från Peder Krabbe. Där visades att boskap på Krabbes gård Åkervik tillhörig BOJ togs från BOJ och hans bror Olof Ruut. Enligt vittnet Torsten i Bandalen hade han på färjan vid Skåpesund hört av Reer Germundsson att denna måst besöka Marstrand fyra gånger förrän han fisk sin betalning av Olof Ruets. Sven Gregersson i Tjörn hamnar i Valla vittnade om samma betalning. Enligt Björn i Knöde hade Reer i Korsgård besökt Börje Olssons hustru (Ingeborg) som då bodde i Valsäng, samtidigt som BOJ besökte brodern Olof Ruts i Marstrand i penningärende. Reer i Korsgård besökte Björn i Knöde för att få korn som BOJ inlämnat. BOJ var inte hemma, men återvände tillsammans med Olof Ruts. Björn Torbjörnson i Valsäng visade den skrift från 16621210. Häradsrätten konstaterar att obligationen är mer än 20 år gammal och synes enligt svensk lag vara betald, på broderns vägnar med hans jord och grund.

barn till BOJ: 1) Lars Börgesson f1670c d1741 bosatt i Livetorp. Andra gången gm Börta Larsdotter; 2) Olof Börgesson bodde i Leby Tegneby. Andra gången gm Rangela Sverkersdotter från Ö Brattås Röra; 3) Relf Börgesson bodde i Leby. Först gm Ingiel Tollesdotter, andra gången gm Karin Andersdotter från Ö Hoga Stala.

J62 k154  Ingeborg Nilsdotter Munk f Kärreberg levde 1700 d St Hoga Leby Tegneby Holbek Sjolback Geni barn: Lars, Olof, Reer

1656. När mor Elin dog 1655 for Ingeborg och systern Else till brodern Richard på gården Havrekrogen Hassing men han nekade dom både föda och kläder. Barfota och utan skor och nästan nakna tog de sig tillbaka till Bohuslän.

1661: INM och BOJ gifta. Likaså systern Else med Anders Nilsson Mörk.

1663. IM gm BO bodde på Valsäng. 1665 på Åkervik Stenkyrka. Året efter på en husmansplats Backe under Kärreberg, sedan på Ileberg i Tegneby. 1678 flyttade paret till St Hoga i Tegneby där de levde till sin död inpå 1700-talet . På sin ålderdom beskrivs IM som krympling.

16650621 i Gilleby. Anders Nilsson med sin svåger BOJ boende på Åkervik Tjörn presterade i rätten en skrift dess hustrur Else och Ingeborg underskrift 7 maj innevarande år . Härstammandes hederlige Henrik Jonsson med lagtingsrätten är begärt det om Ingeborg och Else Nilsdotter som är rätt lagvigda hustrur är barnfödda på Kärrebergs gård i Stala. Veterligt göres att deras salig mormor Ingeborg i Kärreberg var född av bondefolk så väl som hennes salig man Reer Olsson Green på Kärreberg var född av bondemans dotter och var smed. Vartill allmoge svarade att de inte kände till bemälte äldsta Ingeborg och äldsta Nilsdotter här på Kärreberg. Fadern vid namn Nils Munk som uppges vara av jydsk adel och modern hette Elin Reersdotter barnfödd i Kärreberg som skulle vare en knapedotter. Modern hette Ingeborg Trulsdotter barn av en bonde benämnd Truls Germundsson i Hjälmvik på Orust.

Efter mor Elin död 1655 bodde systrarna Ingeborg och Else hos brodern Richard på Hovgaard i Jylland. Efterson han nekade dom föda och kläder tog de sig barfota och nästan nakna till Orust.

j77 se ingressen  Reer (Relf) Börgesson f  St Hoga Tegneby d1747före Leby Tegneby Sjolback
K123  l307 Niels Vognsen Munk f 1590 Östed /  v Hassinggård Jylland d1644 Kärreberg . DISDanmark Holbek Skinnerup NVM från Östed och V Hassinggård, Jylland, kom till Kärreberg 1620. Gift med Elin Green,

1599: bodde på en gård i Öster Hassing.

Havrekrogen  ägdes av sonen Niels Vognsen Munk ,som gifte sig med Elin Green f1606, Gården övertogs av Niels Vognsens två söner Richard och Christen Munk. Tidskrift.dk

Vid arvskiftet efter Reer Olofsson Green 16311014 tillägnades Kärreberg Elin och hennes man. Nils Munk dog troligen 1644 då arvskifte skedde. Endast barnet Rikard var då myndig. Elin bodde troligen kvar på Kärreberg och dog 1665. Kärreberg pantsattes sedan till Margareta Hvitfeldt av döttrarna. Brodern Rikard återlöste gården för att åter pantsätta den till Hvitfeldt för 800 riksdaler. En annan Niels Munk blev förmyndare för de omyndiga barnen.

1633: fick av sin mor en gård i Vester Hassing.

k124 l308  Elin Reersdotter Green  f1606  Rossön Kärreberg d1655 Kärreberg Holbeck Elin Green bodde som änka troligen kvar på Kärreberg, Hon dog 1655/1656. Kärreberg pantsattes sedan till Margareta Hvitfeldt av döttrarna. Kärreberg återlöstes av sonen Rikard, för att sedan åter pantsättas till Margareta Hvitfeldt för 800 riksdaler. Vid tinget 1663 begärde Olof Reersson att få lösa in gården av Hvitfeldt, eftersom gården varit hans fäders gård och blivit olagligen sålt av hans systerdöttrar.

Barn: 1) Rikard f1624c d16690921före , V Hassinggård Jylland,, gm Else Nielsdatter-Munk från Mölgard; 2) Christen f1628 d1663eft gm Else Kristine Krabbe från Olsnäs. De övertog Kärreberg; 3) Regitte, 4) Ingeborg, gm Börge Olofsson Junker; 5) Else gm Anders Nilsson Mörk

K153 se j61 Börge Olofsson Junker  d1702eft Leby Tegneby
k154 se J62  Ingeborg Nilsdotter Munk f Kärreberg levde 1700 d St Hoga Tegnebybarn: Lars, Olof, Reer
l245 M613 Niels Nielsen Munk Vinranke  f1552 Hungstrup, Tvede, Nörhald härad. d16260529 Moss Norge .aforum Holbek Martander Skriven 1622 till Östrup. Faställde då med Sören och Niels Munk till gården Mölgaard.

1620.Havrekrogen som ursprungligen var en del av Hassing Hovgaard, ägdes 1620 av Lars Vognsen. Hans dotter i första giftet Kirsten gifte sig med Niels Nielsen Munk (Vinranke) .

Laurids Nielsen Munk (gm Anna Eilersdatter)  bror till NNM.

l246 M614 Kirsten Lauridsdatter Vognsen av Stenshede f1570? D1633eft Hassinggaard, Kjaer hd.  H aforum skinnerup barn: 1) k123 Niels gm Elin Green Rossö, 2)  Anne d1653eft. 3) Else d1656eft gm Laurids Pedersen Måneskiöld
L247 M615 Reer Olofsson Green Rossö. f1550c d16311014före Hjälmvik Stala.tjsf 1625: skriver sig till Kärreberg efter sin fars död.

16311014: I arvskiftet efter ROG blev Kärreberg gård tilldelad Elin och hennes man,

Vapen: i silverfält med grå lax på okrönt adlig hjälm tvenne i silver och svart delade buffelhorn.

L248 M616 Ingeborg Trulsdotter f1575c Hjälmvik Stala, d163111014före  Kärreberg Stala  tjsfbera binatech barn: 1) Olof Reersson Green f1610, 2) Ingeborg Reersdotter
l307 se K123 Niels Vognsen Munk f 1590 Östed / v Hassinggård Jylland d1644 Kärreberg
l308 K123 Elin Green f1606 Rossön Kärreberg d1665 Kärreberg
l393  William / Wellom Pederssen f1570 Toftenäs,Stenkyrka d1640 Toftenäs lagman aforum Lindqvist Ägde 1 mantal Toftenäs och ½ mantel V Röd
l394 Inger Persdotter f1585 Marstrand d1650 f Västra Röd Vallabarn: 1) Per bosatt Toftenäs gm Kerstin Jonsdotter Kärrslätt (Per i först gift med NN NN Olsdotter, syster till hans första hustru); 2) Hans bosatt Toftenäs först gm NN Olsdotter, sedan gm Anna Toresdotter; 3) Kerstin gm Krisoffer Bamsesson i Hovlanda; 4) Börta, sannolikt först gm Björn Jonsson Svanvik Valla. Sedan omgift med Nils Björnsson Svanvik. 5) Ingeborg f1620 d178041026 gm Erik Olsson Svanvik Valla, sedan omgift Björn Jonsson.
M489 n1225 Niels Lauridsen Munk Vinranke f Hungstrup Nörhald h. Randers, f1520?  d15660728 skeppsbrott Gotland på skeppet Poppegöien.  skinnerup Holbek 1557 Peder Munk avkräver en  kronans tjänare, NLM.

barn: 1) Laurids d1620eft, 2) l245 Niels d1626

M490 N1226 Maren Seefeld f1540?  d1566eft Fräer Hellum hd   Holbek
M491 N1227 Laurids Jörgensen Vognsen Mogensentorp Martander Till Ström Hjärtum Bohuslän.

1613: processade mot Jon Christensson, brorson till Knud Knudsen Leve, Olsnäs Stenkyrka.

1607 (1611?) -1626 andra gången gift med Anne Pedersdotter Månseskiöld.

m492 Mest troliga teorin LJV var gift två gånger. Först med moden till dottern Kirsten Lauridsdatter, sedan med Anne Pedersdatter Måneskiöld.
(m492. Flera släktforskare hävdar att Anne Pedersdatter Maaneskiold är mor till Kirsten Lauridsdatter. Eftersom Anne och LJV gifte sig 1607-1611 och LJVs dotter Kirsten Lauridsdotter föddes cirka 1590 har denna Kirsten i så fall fötts utanför äktenskapet och upptagits som äkta barn senare. I så fall måste alla mödrarna mellan Bodil Green och Kirsten Lauridsdatter fött barn i mycket ung ålder, vilket talar mot denna teori. )Jag redovisar ändå antavlan för Anders Pedersdatter Måneskiöld, som en gardering. Men med röd markering.
M493 N1229 N985 Olof Hermansson Green, till Rossö o Kärreberg Stala d1595före till Rossö o Kärreberg f1560 Stala d1625 Stala   Hatchett Fröberg tjsf 1591, OHG försvarade sin fars adelskap i rätten

Andra gången gm Birgitta Pedersdotter Måneskiöld f Olsnäs d Rossö / Kärreberg.

M494 N1230 N986 NN Olsdotter. Smedsdotter.
M495 N1231 Truls Amundsson, Hjälmvik Stala tjsf Storbonde? Dottern gifte sig adligt. Se Tjörns dombok
M496 N1232 Anna
M613 L245 Niels Nielsen Munk Vinranke f1552 d16260529 Moss Norge
M614 L246 Kirsten Lauridsdatter Hassinggaard Kjaerr f1570c d1663eft
M615 se L247 Reer Olofsson Green Rossö.  f1550c  d16311014 före Hjämvik Stala
M616 se L248  Ingeborg Trulsdotter f1580 Hjälmvik Stala  d1626 Carlsson
m821 Peder Brems Fredriksson f1550c d1610c Marstrand levde från 1573 Toftenäs
m822 Ramiella /Ragnhild) Andersdotter d1633
N977 o2449  Laurids Munk f1480c Haubro. Gårdsägare d1549eft  skinnerup Hungstrup 1511, 1522, 1525, 1534 tillsammans med broder taxerad till Hungstrup.

1536; dom på Kragelund, omnämnd i Köpenhamns Recesse, dvs reformationen

1546: tillsammans med Peder Munk til Havbro, Peder Munk til Komdrup, Sören Munk som arvingar till Gude Munk rätten till Bonderup gård till Axel Juul.

1559: levde då. Sonen Jesper uppträdde på hans vägnar som arvinge efter Niels Munk til Halkjär.

N978 o2450  Anne Jespersdatter f1510c d Hungstrup barn: Christoffer stupade 15651020 Svartenrå Axtorna, 2) Dorthe, 3) Niels d15660728 omkom utanför Gotland, 4) Kirsten d1611eft, 5) Jesper, stupad vid Svartenrå Axtorna, Köinge Halland 6) Birgitte
N979 O2451 Jens Tygesen Seefeld f1510före d15320125-15380924. Bodde på Dalsgaard, som plundrades och brändes under grevefejden. Efter giftemålet ökade Jens förmögenhet och han blev högadlig. I boet förde Ingerd Visborggaard nära Hardsund i Visborg socken Hinsted härad, Mariager kommun. Båda gårdarna brändes ner under grevefejden av bondehären anförda av Skipper Clement. Ägde Visborggaard och Randrup (Skipsted socken) 1521-1538.
N980 O2452 Inger Andersdotter Björn d1543eftGift med: 1) Munk Jensen, 2) 1512 med Jens Tygesen.

barn: 1) Enevold d1557, 2) Maren.

n981 Jörgen Lauridsen d1629 efr, lagman 1581 Tönsberg Norge.
N985 O2455 Herman Jakobsson (Green) till Rossö Stala, levde Rossön 1568 och 1591, f1530c Sundsby d1595 Stala / Olsnäs Stenkyrka tjsf tjsf Egentligen första kända av släkten Green även om HJ aldrig använde namnet. Släktskapet till Herman Green som gjorde skeppsaffärer i Amsterdam 1460 är inte belagt. Inte heller till Reer Reersson som adlades 14871002. Släktskap finns nog, men osäkert hur.

HJG deltog med framgång i nordiska sjuårskriget 1553-1570.

15950331: arvsskifte efter HJG

N986 O2456 NN Olsdotter
N1225 m489 Niels Lauridsen Munk Vinranke f Hungstrup Nörhald h. Randers, d15660728 skeppsbrott Gotland
N1226 m490 Maren Seefeld d1566eft?
N1227 M491 Laurids Jørgensen Vognsen Måneskiöld til Stensbæk f1560före 1586-96 Hvas af Gjerholm til Stensbæk, Bindslev socken 1543-57 Griis (af Slette). D1629. Levde 1568 till Ul Tsted og til Hassing Hovgård. Sålde Stensbæk

1613. På Ström, Hjärtum, Bohuslän då han processade om arv (brorson?) med Jon Christensson (Wunkesen/Leve).

N1228 m491 okänd mor till Kirsten Lauridsdatter
N1228 M491 Anne Pedersdatter Måneskiöld d1663eft HassinggaardBodde på Ström, Hjärtum Bohuslän .

1656: Stiftade ett legat till Säby kyrka. Skifte med sin styvdotter

Gift med: 1) Tormod Jensen d1610före, 2) Laurids Jörgensen, 3) Hans Dyre f1566-1572,, d1655 Knivholt Hovedgaard.

N1229 m493 Olof Hermansson Green, till Rossö o Kärreberg Stala
N1231 m495 Truls Amundsson, Hjälmvik Stala
N1232 m496 Anna
N2003 Torkel Jansson
N2004 Beritte (Berette) Reidarsdotter (Reersdotter) . Från släkten Green på Rossö
O1953 P4897 Niels Gundesen Munk Vinranke f1430c Halkjär Haubro. Väpnare. g1475före d1500cbarn: 1) Gunde Munk till Torsgaard 2) Lurids Munk til Hungstrup f1480 , 3) Otte Munk til Gjessinggaard f1470

NGM i Halkjär gar 1458 en gård i Hjelager till Maribo kloster. Han fick 1460 en gård i Bläre i pant av fru Anne Gundesdatter, fasställt 1474 av ett vittne vid Års häradsting. Deltog tillsammans med Malte Munk på Viborg landsting 1482. Fisk 1485 en gård i Edrup i pant av Erik Eriksen Löwenbalk, som han 1495 överlät till biskopen i Viborg. Tillsammans med sina bröder Malte och Torlog 1486 arvingar efter biskop Torlof i Viborg, fastställt 1496.

O1954 P4898 Birgitte Böistrup Ottesdatter f1455före Hungstrup, Tved, Nörhald, Randers d1507före Gjessinggaard Tved Nörhald H, RandersBO överlät till Mariager kloster alla panter hon ärvde efter sin bror Oluf Friis. Bodde som änka på Gjessinggaard Nörhald härad.
O1955 P4899 Jesper Eriksen Lunov d1498 Schleswig Slesvig  Kannegaard 1465: köpte gården Hjelmager (ö. Lisbjerg) av Erik Ottesen.

1488,1493, 1496: länsman för biskopen på Aslegaard.

1495: stadsfäste med brodern Iver gåvan, som deras syster givet i Mariager kloster.

Sägs ha drunknat i Slesvig tillsammans med sin svåger Munk Jensen.

O1956 P4890 Marine Jensdatter Munk Vinranke. D1511eft. Bodde på Rugaard.1501: skifte efter sina föräldrar.
o1957 P4901 Tyge Jensen Seefeld d15230423eft1472: Skriven till Dalsgaard.

1473: kallas välboren Svend

1476, 1488: biskopsfogde på Aalkjär

1486: stiftade själamässor för sina föräldrar i Mariager

1510: skänkte till Heliga klostret i Randers, bl a för sin fru Bool Splitzdatters och hennes föräldrars själar.

O1958 P4902 Bodel / Bodil / Bool Jörgensdatter Fasti1459: fortfarande ogift då hon nämns i Anders Skeels testamente.

Barn: 1) Enevold d1510före, 2) Christen d1510eft, 3) Jens d1532-1538, 4) Anne

O1959 P4903 Anders Jachimsen Björn d1406c  Voergaard, Baelum socken, Ålborg amt d14Voergaard.92 c Voergaard Östhimmerland. Begravd Stenalt kurka Örsted. ahrenkiel 1449: skifte efter farfar.

1460 Riddare på Stenalt och Voergård. Deltog i Aarhus i förlikningen mellan Rosenkrantz och Lave Brock.

1466: AJM gav med sin fru gods till Helige Andes Huset i Alborg.

1475: skifte med sina manliga kusiner

1481: Riksråd

1487: deltog i hyllningen i Lund.

1490: skrev sitt testamente

1497: arvsskifte efter AJB

o1960P4904 Anne Muus af Stennalt f Stenalt gods, Orsted socken, Randers, Rougsö d1492före. Begravd Senalt kyrka  Örsted, Djursland. Ahrenskiel barn: 1) Jacob / Joachim d1525. 2) Dorte d1562eft 3) Björn
Radera: o1961 Thomas Vognsen ca1530
O1963 Q9811 Anders Jensen Kjærulff Komumgård Häradsfogde f1523 Lendum Mark iHalne, Jylland d15890724 Kornumgaars, Hals, Jylland.  fossum Kallad Anders Skriver. Gm 1) okänd kvinna, 2) AA mor till de två sista barnen.

1569: Anders köpte Kaersgaard i Hellevad.

1568: anges som ägare 3 små ”bol” i socknen, som han anagligen fått av hustrun.

1580: medlem i ”guds legenders lag” i Aslborg.

Med hustrun begravd i korgolvet i Hals kyrka. Graven undersökt, se

o1964 Q9811Q9811 Anne Andersdatter d1614?. Begravd Hals kyrka. Dog kanske i Kjaersgård i Hellevad socken. Bodde där 1606-1613, men erlade  som häradsfogdeänka ingen skatt.
o1965 p4909 Knut Jensen Jude  /Jöde  f1500c Norge d1566 Aforum Tonnqvist Tjsf Hellstrom Froberg 15340120. Sigillerar brev utfärdat av Holger Ulfstrand. Var fogde hos denne?

1534-1564, belagd Arlösa Enslöv

1536: fick Arlösa Enslöv Halland  i förläning.

1549: landsdomare i Södra Halland

1563: tf proviantmästare i Halland

1564: fick order att med halländska bönder anfalla Sverige

barn: 1) Elisabet gm Nils Andersson Mölnebo Stenkyrka; 2) n983 Peder Knutsson Måneskiöld
f1529 Arlösa Enslöv d16071030 Olsnäs Stenkyrka

o1966 p4910  Anna Pedersdotter Tjurhufvud Tonnqvist Aforum
o1967 p4911 Laurits Hjorthuvud Olofsson Green f1554 Sundsby d1581före Sundsby Valla. Möjligen den Laurids Olofsson som 1554 studerade i Rostock.

Lagman i Viken. Tionde från tre socknar på Tjörn.

1658: rättighet till ön Mjörn (mellan Tjörn och Orust) samt elva gårdar i Valla socken.

15810809: arvsskift

O1968 p4912 Bente Andersdatter Baden levde 15810809 Sundsby Valla tjsf holbek 15850813: arvstvist Peder Knutsson vs Anders och Börje Green. BAB hade donerat pengar till Valla kyrka.

barn: Bodil Green.

Gift med: (1) Peder Brahe d1541-1543. Ej belagt) . 2) Laurids Olofsson Green

O1969 P4913 Jakob Hermansson Green till Rossö Stala f1505 Stala
O2449 N977 Laurids Munk f1480c Haubro. Gårdsägare d1549eft Hungstrup
O2450 N978 Anne Jespersdatter Lunov f1510c d Hungstrup
O2451 n979 Jens Tygesen Seefeld d15320125-15380924
O2452 n980 Inger Andersdotter Björn d1543eft
O2453 Jørgen Thomsen
O2455 n983 Peder Knutsson Måneskiöld f1529 Arlösa Enslöv d16071030 Olsnäs Stenkyrka
02456 n984 Bodil Lauridsdotter Green av Sundby f1545c Sundsby d1590c Olsby Stenkyrka
O2457 Herman Jakobsson (Green) till Rossö Stala, levde Rossön 1591 d1595 Stala
o2458 NN Olsdotter
o4011 Torkel Jonsson Utäng Stenkyrka
o4012 Berette Reersdotter Utäng Stenkyrka
P3905 Q9793 Gunde Nielsen Munk (Vinranke) Havbro, Ålborg Amt, Danmark f1400c väpnare d1467eft Havbro, Års härad johansen skeel1442: deltog på Viborg häradsting.

1454: pantsätter en gård i Bonderup till Vogn Jensen, vilket GNMs sonsöner, Peder Munk (Havbro), Peder Munk (Kondrup) Sören Munk (Morum), Lars munk (Hungstrup) sedan försker vinna tillbaka.

1455: Gundes söner Niels Malthe och Thorluf deltar i mordet på biskop Tholuf Olavsson i Bergen, Norge (tidigare biskop i Viborg). Bröderna får 8000 danska mark som ersättning. Gissning: Gunde var också gift med en dotter till denna biskop.

1488: avsäger sig en borgarstugedom på Ågård / Aagaard.

P3906 Q9794   Kirsten Skadeland Nielsdatter f1415c D Havbro Års Herred Ålborg Amt Skinnerup barn:1)  Niels Munk f1430 d1500. 2) Peder Munk f1430 d1474,.3)  Anne Munk f1432, Havbro, d.1460eft, Trogelstrup, Aars herred.
4) Søren Munk 1f435. 5) Torlof Munk f1435. 6) Malte Munk f1440
P3907 q9796 Otte Nielsen Böistrup till Ingsgaard, Tvede, Randers f1425c  d1459eft Geni danbbs holbek 1450: beseglede 1450 til Vitterlighed med Knud Slet

1453: fasställde sammen med Fikke Bøistrup til Vitterlighed med Albrecht Nielsen Grubbendal

1455 beseglede med Anders Petz

1459: Medutsällare av deltagare på Brusk häradsting.

P3908 q9796 Mette Lycke f1418 Tved, Randersbarn: 1) Philippis, 2) Birgitte d1507, Gjessinggaard, Tvede, Nörhald hd, 3) Abel. 4) Kristine d1510eft
P3909 q9797 Erik Lunov d14591113
P3910 q9798 NN Dyre
p3911 Jens Madsen Vinranke f1415c d15010802före
p3912 Anne Jensdatter Bagge
P3913 q9801 Jes Thomesen Seefeld d1486
p3914 Kerstin Mikkelsdatter
P3915 q9803 Jörgen Splid Fasti
P3916 q9804 Barbara Jensdatter Juel
P3917 q9805 Jachim Björnsen Björn f1367 d14671204före Holbek 1427: ihop med sin fru deltagare i de af fru Cathrine Kistesdatter stiftade själamässorna.

1433: förseglade det av Faderen utgivna själabrevet.

P3918 q9806 Margrethe Andersdatter Hvide d1449barn:  1) Anders f1406c d1492c, 2) Sophie d1476eft.
1P3919 R15673 Laurens Muus av Steenalt d14370221 Steenalt gods Rougsö Holbek Begravd Örsted kyrka, Randers

gift först med Gjertrud Lövenbalk.

P3920 R15674 Metter Nielsdatter Rosenkrantz d1436eft Steenalt
P3929 Q9817 Jens Henrichsson Måneskiöld f1470c Risö Danmark. OBS osäker släktled
p3930 Ingeborg Svensdotter?
p3931 Peder Staffensen Tjurhuvud f1460c d1505-a509 Gustava tjsf sgsf Landsdomare södra Halland. Begravd i dominikanernas forna klosterkyrka i Halmstad, med tjurhuvud på gravstenen.

1488-1509. Levde, belagt.

14940210. Fru Birgitta Olofsdotter (Tott) säljer en gård till sin frände Peder Staffansson Tjurhuvud.

p3932 Kristina Björnsdotter f1470c levde 1515
p3933 Olof Lauritsson Hjorthuvud levde 1543-1555 Sundsby. Adelsman 1543-1546 binatech tjsf OSÄKER ANA1528. Nämnd i skattemantal som Oluff i Sundsby

1546 i samma källor som Olov Lauritsson till Sundsby. Ofrälse lagman

1543 anges som frälse. Att Olof börjar räknas som adelsman tolkas av att sonen gifter sig med en adelsdam eller på att frälsefriheten för Rävlanda överförs till Sundsby, troligen på grund av att Anders Olsson där dör under mellantiden.

p3934 Anna Andersdotter Darre f Rävlanda Stenkyrka d Sundsby Valla carlsson barn: Laurits Hjorthuvud Olsson d1578-1580, 2) Arild Olsson d1578före
p3935 r15737  Anders Nielsen Baden (till Skottorp och Grindeholm Halland ) f1490c d1524,  hatchett tjsfBera holbek 1503: säljer två gårdar i orup i Mierlöse härad , Själlan. Ger två gårdar till Jestude kyrka och en till till Krageruds kyrka, Höks härad Halland.

1506: kallas välborne man Anders Nielsen i Skottorp.

1514-1523: nämnd

15170628: säljer en gård i benestads kyrkby, Ingelstads härad i Skpne till Axel Brahe.

15250609: brev isar att ANB följt Kristian i landsflykt.

barn: 1) Berte Andersdatter Baden (´nJernskiegg), 2) Berte Green av Sundsby, 3) Axel d1568eft 4) Laurids d1564c

P3936 r15738 Bodil Nielsdatter Hazel f1480c Skottorp Skummeslöv
(p3937 Herman Green Reersson. f1470 i Stala) släkt?
p4009 Thomas Vognsen ca1530
P4897 o1953 Niels Gundesen Munk Vinranke f1430c Haubro. Väpnare. g1475före d1500c
P4898 o1954 Birgitte Böjstrup Ottesdatter f1455före Hungstrup d1507före Gjessinggaard Tved Nörhald H, Randers
P4899 o1955 Jesper Lunov d1498 Schleswig Slesvig
P4900 o1956 Marine Jensdatter Munk Vinranke
P4901 o1957 Tyge Jensen Seefeld d1511. holbek 1472: skriven till Dalsgaard.

1473: kallas välboren Sven.

1476, 1488 biskopens fogde på Aakjär.

1478. Deltagare till Ove kyrkoråd.

1486.  själamässor i Mariager kloster för sina föräldrar.

1510 gågor till Heligeandeklostret i Randers för hustrun ”Bool Splidsdatter” och hennes föräldrar.

P4902o1958 Bodel Jörgensdatter Fasti
P4903 o1959 Anders Jachimsen Björn d1406c d1492 c
P4904 o1960 Anne Muus af Stennalt f Stenalt gods Rougsö d1492 c
p4905 Anders Thomsen til Stensbæk og og Mosbjerggård d1568före Martander AT ägde gården V Brönderslev. (Kongensgård?) 1568: arvingar fick Stensbäck.
p4906 NN Andersdatter Kierulf af Kornumgård
p4909  o1965 Knut Jensen Jude f1500c d1566
p4910 o1966  Anna Pederstotter Tjurhufvud
p4911 o1967  Laurits Hjorthuvud Olsson f1554 Sundsby d1581före Sundsby Valla
p4912 o1968 Bente Andersdatter Baden levde 15810809 Sundsby Vallabarn: Bodil Green.

Gift med: 1) Peder Brahe d1541-1543. 2) Laurids Olofsson Green

P4913 o1969 Jakob Hermansson Green till Rossö Stala f1505 Stala
q6457 R19633 Henrik Måneskiöld
Q6458 R19634 Karen Jensdotter
q7809  Niels Nielsen lille Munk till Havbro f1375c (1324c?)  Holbaek, Randers d1402c levde 1391-1399 bjornp holbek 1391: faställde deltagere Gislum häradsting tillsammans med Johannes och Christern Nielsen Munk

1394: fasställde (då han skriver sig som Lille Munk av Havbro) med dessa bröder en deltagare på Aars häradsting.

barn: 1) Gunde d1468eft, 2) Christen, 3) Sören f1450c

q7811 Niels Lauridsen Skadeland d1512eft
Q7813 R19589 Niels Böistrup
q7817 r19593  Lars Lunov, väpnare  d1453eft DISDanmark
Q7821 r19597 Mads Jensen Munk Vinranke d144201071416. Tvistade med Viffert Jonsen till Thorsenlund.
Q7822 r19598 Karen Jensdatter Udsen
Q7829 r19605 Splid Fasti
Q7830 r19606   NN Vognsen
q7831 r19607 Jens Pallesen Juel f Ögelstrup Ulfborg hd Ringköpbing  d1428. Begravd Korsbrödrekirken Viborg  holbek Enligt uppgift riksråd och befallningsman på Skanderborg.

14100503: vittnade i Rödding häradsting i ett våldsmål.

1419:  deltagare landsting Viborg. ”beseglede 17. juni 1419 til vitterlighed for Eskild Jepsen (Basse)”

14230717: hyllade kung Erik på Viborg landsting.

1424: deltog på Harbo bygdeting

14260525: tilsammans mes sonen Iver Juel : ”beseglede 25. maj 1426 s.m. sønnen Iver Juel et af fru Ide Lydersdatter, hr. Lyder Kabels hustru til biskop Lave udstedt skøde på Gudumlund”

14261020: ” til vitterlighed ved Niels Jensen Skadelands skøde til Eskil Jepsen, afstod 1428 alt det gods han havde haft i Sahl S. (Ginding H.) til kannikerne i Ribe »cum sigillo dilecti filli mel Iwari Jwll«”

q7832 r19608 Karen Christernsdatter Fasthibarn: 1) Palle f1400c? d1454? 2) Barbara, 3) Margrethe, 4) Iver f1408eft Raasted, Ufborg hd, d1468 Astrup, Grinderslev, Nörre, 5) Niels d1472 före
q7833 Björn Olufsen Björn, Stensgaard.  riksråd d1433c skeel thyra Testamentsexekutor för Valdemar Atterdag. Som riksråd förhandlade med Hansastäderna i Stralsund. Medsverkade tillsammans med brodern i unionsmötena i Kalmar.

Gm 1) Jungfru V, 2) Elsebe Henningsdatter Kabel, begravd Sankt Hans Kloster (son Johan d1475)

1377: vasall i Gurre fästning.

1382: best man för drottning Margarethe I, i finansfrågor.

1392: förhandlade på drotningens uppdrag i traktaten om Lindholm.

1407: deltog i kröningen i Kalmar och 1409 i Vordingborg.

1425: medlare i fejden mellan drottning Philippa och arvingarna efter biskop Bo i Århus.

1433: ordnade själamässa i Sankt Hans kloster för drottning Margarethe, sig själv och familjen.

q7834 Jungfru Vbarn: 1) Helle, 2) Jachim / Joachim d1467
Q7835 r19611 Anders Offesen Hvide d1420c til Möllerup, Eskebjerg och Björnholm Lange
q7836  r19612 Else Holgersdatter f1379 Krabberup Luggude Skåne  d1470 Viborg Danamrk barn: 1) Magrethe, 2) Christine / Inger?
Q7837 R19613 Jens Muus af Steenalt d1406eft   Bygholm holbek Huvudman för Tranekaer.

1375: Köpte godset Stenalt, Örsted socken på Norddjurs

Q7838 R19614 Mette Strangesdotter Bild
q7839 r19615 Niels Jensen Rosenkrantz f1352c Hevrineholm, Vivild, Randers d1424 till Hevringholm och Tange. Riddare.  Niby gift 1) Anne Ottesdatter Skinkel, 2) Birgitte Limbek g. 1400c, 3) NN Rantzau g 1405c

1391: inlöste med Öxendrup socken från Otte Strangesen Bild. Hevringeholm och Tange, Gudme härad. NJR riddare.

1399 fastställde kännedom med Niels Iversen Rosenkrantz

1411: fasställde förlikningen i  i Kolding

1412 skriven till Tange,

1424. Nämns i holsteinarnas klagoskrift i ”Processen”

Q7840 r19616 r19616 Birgitte Limbek f1374
q7863 R19639 Björn Nilsson Krumme levde 14970703 d14970910?. Vi, Löt
q7865 R19641 Laurits lagrättsman 1493 Sundsby Valla
q7866 R19646 NN Jonsdotter f Skantorp Tegneby d Sundsby Valla
q7867 R19643 Anders Olsson Darre d1529eft Rävlanda Stenkyrka Tre ekollon i vapnet. Anders dotterson Laurids Olson visar i en tvist att AO mor hette Sigrid och mormor Karin. De ingick i samma släktkrets som ägde samma jord som Sigrid Jonsdotter och Kataqrina Ormsdotter.

1496-1544: belagd i Rävlanda Stenkyrka.

1517: köper Bråland och Olsnäs, Stenkyrka

(Q7868 R19644 Olofsdotter Krabbe) osäker uppgit
Q7869 q7869 Niels Andersen Baden d1465,  holbek 1464: borgmästare Helsingör.

barn: 1) Anders Nielsen Baden d1523eft

Q7870 q7870 M Krabbe
q7873 R19649 Reer Reersson Green.  f1455 Stala. [1] d1546 Stala Fröberg
q7874 R19650 Anna Torbjörnsdotter f1470
Q9794 p3906 Kirsten Skadeland Nielsdatter f1415c D Havbro Års Herred Ålborg Amt Skinnerup barn: Niels Munk f1430. Peder Munk f1430. Anne Munk f1432, Havbro, d.460eft, Trogelstrup, Aars herred.Søren Munk 1f435. Torlof Munk f1435. Malte Munk f1440
Q9795 P3907 Otte Nielsen Böistrup till Ingsgaard f1425c d d1459eft
Q9796 P3908 Mette Lycke
Q9797 P3909 Erik Lunov d14591113
Q9798 P3910 NN Dyre
q9801 P3913 Jes Thomesen Seefeld d1486
Q9802 P3914 Kerstin Mikkelsdatter
Q9803 P3915 Jörgen Splid Fasti
Q9804 P3916 Barbara Jensdatter Juel
Q9805 p3918 Jachim Björnsen Björn d1467före
Q9806 P3918 Margreth Andersdatter Hvide d447
q9807 Laurens Muus av Stenesalt d14370221 Stenalt gods Rougsö
q9808 Metter Nielsdatter Rosenkrantz d1436eft Stenalt
q9809 NN Vognsen ca 1475
Q9811 O1963 Anders Jensen Kjærulff Komumgård Häradsfogde f1523 Lendum Mark i Halne d15890724 Kornimgaard, Hals, Jylland  vaeversted FossumKallas Anders skrivare. Först gm okänd kvinna, sedan med Anne.
Q9812 O1964 Anne Andersdatter d1589. Begravd Hals kyrka
Q9817 p3229 Jens Henrichsson Måneskiöld f1470c Risö Danmark
Q9819 p3931 Peder Staffensen Tjurhuvud d1505-a509
Q9820 p3932 Kristina Björnsdotter
q9821 Olof Lauritsson Hjorthuvud levde 1543-1555 Sundsby. Adelsman 1543-1546
q9822 Anna Andersdotter Darre f Rävlanda Stenkyrka d Sundsby Valla
q9824 Bodil
Q9825 s31489 Herman Green Reersson. f1470 iStala
Q13281 Esger Torbjörnsson
Q13282 Ingrid Siggesdotter till Forstena Carlsson
r15617 Niels Nielsen (Vinranke) d1386eft
r15621 Lars Skadeland d1466eft
r15622 Lauridsdotter
R15623 s39177 Heino Bydenstorp f Tyskland levde 1387
r15633 Henrik Lunov
R15641 Jens Nielsen Munk Vinranke d140809eft
r15643 Jens Lavesson Udsen d1388eft
R15663 s39215 Chistiern Arnertsen Fasti d1361eft  holbek 1361: fasställde med sitt sigill att hertig Valdemar gav gods i Tönder till Ribe domkyrka.

barn: 1) Peder, 2) Karen

r15665 Oluf Björnsen Björn d1381, riksråd thyra 1391: Albert Albertsen Eberstein till Rydhave pantade Steengaard för sin fru Elsebe Henningsdatter Podebusks brudgåva.

1412: Claus Krummedige och Björn Olufsen Björn pantsätter Steengård och annat gods på Fyn.

barn: 1) Johan d1416, 2) Björn, 3) Gese 4) Helle

R15671 s39223 Holger Gregersen Krognos f1330c (f1346c?) Färs hd, skåne  d1381eft Hejreholm Skåne. adelsman. Begravd Vittskövle kyrka wikipediaDK holbek ahrenkil Tillhörde en rik adelssläkt. Ägde Vidskøvle och Snogeholm (då kallat Hejreholm). Under Valdemar Atterdag blev han riddare och var en av kungens främsta män i Skåne.Han var bland dem som anmodade jyderne att välja Oluf till kung. I1381 var han en av huvudmännen bakom att sluta särfred mellan Skåne og Sverige, vilket knappast var drottning Margrethes önskan. I fredstraktaten ämns han omedelbart eter Skånes gældkær, dvs. kronens høgste ämbetsmannen, Tuve Galen. Året efter blev han avsatt och drottningens trupper intog hans borg Tustropsø.

Uppges då ha lönnmördats av Henrik Sankepil, som tjänat honom och ”adlats” av drottning Magrethe / Margaretha och förlänats Helsingborgs slott. Ev. anstiftade drottningen dråpet. Kanske skedde det vid invaderingen av Tusturupsö. Ett påstående: drottningen avrättade mördaren.

Gm 1) Karen Eriksdatter, 2) Magrethe Steeg d1403eft. Viss osäkerhet vem som är Elses mor.

1355: nämnd

1363: blev riddare. Samma år ger han tillsammans med Tue Galen av Näsbyholm till kronan gods som tillhört Niels Truedsens barn.

1363-1382: pantsätter Otrved och Ortved kvarn till Esbern Krabbe.

13640309: Kung Valdemar anhåller hos påven om syndaförlåtelse för riksrådet Holger Gregersen och hans hustru.

1376: fastställde skänska adelns fullmak till kung Olofs hyllning.

1379: HG överlämnar sitt gods i Gärds härad till fru Elene Ingmarsdotter.

Ur Dansk biografisk lexicon: Dansk biografisk lexikon,

R15672 s39224 Karen Eriksdatter Saltensee af Linde f1350c  skeel barn: 1) Holmger Holgerddatter Krono, 2) Else Holgersdatter Kronor f1379 Krapperup, skåne d1470.
R15673 p3919 Laurens Muus af Steenalt f Stenalt Rougsö h.
r15674 p3920 Mette Strangesdotter Bild
r15675 Strange Ebbesen Bild d1360eft
r15676 Mette Olufsdotter Glob
r15677 s39229Jens Nielsen Rosenkrantz till Hevringeholm  f1330c d1377eft, riddare 1355 holbek 1355 riddare
r15678 s39230  Margrethe Timmesdatterbarn: Niels d1352c d1377eft, 2) Elsebe d1433ef
r15725 Nils Krumme levde 1498 d14850901-14960607  loman Bodde i Hjälmaryd, Ljungby socken.
r15726 r15725 Märta Asbjörnsdotter död 1496 barn: Nils Krumme d1509
r15731 s39283 Jon Torstensson Skorre? aforum 1482: JTS dotter Gyde Jonsdotter ägde Skantorp och Lunneslätt, som hon pantsatte till Bo Flemming
r15732 Cecilia Amundsdotter
R15733 s39287 Olof
R15734 s39286 Sigrid Jonsdotter tjsf Levde i Marstrand. Belagd 1489-1517

1517: Säljer Bråland till sonen Anders Olsson.

r15735 Olof Krabbe
r15737  Anders Nielsen Baden f1395c Köpenhamn d1478 Köpenhamn, borgmästare Köpenhamn holbeck hvid poulsten ANB

den förste som förde vapnet Måne (Og Ibskal), tack vare vänskapen med biskopen i Roskolde, Olof Mortensen.

1461-1477: borgmästare Köpenhamn Därefter rådman. eremit .

1466 tignsvittne

barn:1)  Niels d1464eft, 2 ) Jens f1415före Köpenham d1452 Helsingör, 3) Anders, 4) Jep

r15738 Magreth Henneksdater / Hennikesdatter Bekman  f1400c d1466före Möjligne dotter till väpnaren Henneke Bekman på slottet Axevalla i V. Gotland. Förvaltare på Axevalla 1405-1430.
r15745 Reer Hermansson f1420 Stala
R19589 q7813 Niels Böistrup
r19593 se q7817 Lars Lunov d1453eft
R19597 Q7821 Mads Jensen Munk Vinranke d14420107
r19605 Q7829 Splid Fasti
r19607 q7831 Jens Pallesen Juel
r19608 q7832 Karen Christernsdatter Fasthi
r19611 q7835 Anders Offesen Hvide d1420c
r19612 q7835  Else Hogersdatter f1379 Krabberup Luggude Skåne d1470
R19613 q7837 Jens Muus af Steenal d1406eft
R19614 q7838 Mette Strangesdotter Bild
r19615  q7839 Niels Jensen Rosenkrantz f1352c d1424 till Hevringholm och Tange
r19616 q7840 Birgitte Limbek f1374
r19621 Jens Andersen Kjærulff f1456-1459  d1506-1532 Gjettrup Tönsberg
r19622 Gjertrud
R19633 q6457 Henrik Måneskiöld
R19634 q6458 Karen Jensdotter
R19639 q7863 Björn Nilsson Krumme levde 14970703 d14970910?
R19641 q7865 Laurits lagrättsman 1493 Sundsby Valla
r19642 q7866 NN Jonsdotter f Skantorp Tegneby d Sundsby Valla
R19643 q7867 Anders Olsson Darre d1529eft Rävlanda Stenkyrka tjsf
(R19644 q7867 Olofsdotter Krabbe)  Osäker uppgift.
R19649 q7873 Reer Reersson Green. f1455 Stala. [1] d1546 Stala
R1960 q7874 Anna Torbjörnsdotter f1470
r19779 Olof Tollesson f1380 nämnd 1407 för Varekilsnäs
r21121 Tolle Olofsson levde under 14 00-talet
R26563 Sigge Birgersson Carlsson
r28232  Ellen Simonsdotter
r32227 Simon Dyresson ägde jord i Kyrkefjäll d1423 före
r32228 Katarina Drotning Toresdotter från 1423 i Kyrkefjäll d1423 eft
r32609 Simon Dyresson ägde jord i Kyrkefjäll d1423 före
r32610 Katarina Drotning Toresdotter från 1423 i Kyrkefjäll d1423 eft
r39195 Jens Lavesson Udsen d1388eft
r39196 Anne Rani
s31233 Niels Nielsen Munk (Vinranke) d1344eft. De Vinranke Munk’ers yngre linje
s31241 Niels Jensen Skadeland til Lille Restrup , Hvam, Rinds herred.  f1375c d1426eft Bonde. Väpnare Kreutzer Skinnerup barn: 4. i Las Skadeland f1400.c,i Niels Skadeland f.1410,c Rinds herred, d. Lille restrup.;i Kirsten (Karen?) Skadeland Nielsdatter f.1415.c
S31265 t78369 Jens Lunov d1392eft
S31287 s78391 Rani Jonsen Rani d1345före
S31288 s78392 Christine Nielsdatter
s31343 Erik Nielsen Saltensee af Linde f1300c  ampictures
s31347 Strange Ebbesen Bild d1360eft
s31349   u156901 Ebbe Strangesen Bild  f1299c Norringtoft Hundborg, Thisted  holbek eckman barn: 1) Esge Ebbesen Croch Bild d1367eft, 2) Strange d1360eft 3) Niels d13401101, 4) NN
s31350 Bege Buggesdatter  Bugge             eckmann
S31353 t78457 Niels Iversen Rosenkrantz b1285c d13550907före holbek   wikipediaDK wikipediaSRiddare, första kända medlemmen av släkten Rosenkrantz. Rosenkrantzsläkten delade sig i en dansk och ensvensk gren.. Hevringeholm på  nordkusten av Djursland.har gått i släkten sedan hednisk tid.

1308: nämnd (möjligen Niels Ingvordsen eller Ingver Udsen)

1320-1355. NIR skriven på Hevringholm.

1320-1355: äger Hevringholm

1341: Osäker tolkning: fastställde kung Valdemars förpliktelse till Adelsen och den ”Niclaus Ivärss” som 1348 var medarvinge till Niels Glob av Todböls änka, fru Ingeborg och barnen Lars Glob och Christine Nielsdatter.

1355: Niels Ivwersens tre söner, riddarna Iver, Erik och Jens skrivna på gården  Hevringeholm

s31354 Susanne Nielsdatter Gyldensstierne f1300c Aagaard Ketrup, Vester Han, Thisted  d1355eft1355. Änkan Susanne och hennes tre söner får påvligt tillstånd att välja skriftefader för att ge absolution på dödsbädden. Susanne bodde då i Odense stift, möjligen i ett kloster.

barn: 1) Iver d13830525, 2) Erik d135 3) Jens f1341c d1377c

S31449 V314211 Sven Bäk, f1375  levde 1410, 1427.  Ahlander tjsf Väpnare . . Gift 1) med Kristina Bengtsdotter, dotter till Bengt Guse. i sigill kallad Bengt Brynjolfsson. Bengts hustrus far förmodligen häradshövdningen Peter Viske.

SB sedan gm Botild Klausdotter

S31450 V314212 Bodil Klausdotter Appelgard f1390c d1458eft  levde 1428 d1458 barn: 1) Margareta (Svensdotter) Krumme,
s31451 T78555 Asbjörn Jonsson d1432eft
S31452 T78556 Karin Dansdotter
S31461 Torsten Skorre f1385?
s31463 Amund Green f1385??
S31467 t78571 Jon
S31468 t78572 Katrin Ormsdotter Drotning d1489eft tjsf 1489: säljer med råd och samtycke till övriga barn del i Bäck, Stenkyrka till dottern Sigrid Jonsdotter.
S31473 Niels Baden d1450, rådman Köpenhamn
S31489 Q9825 Herman Green.  f1400c Stala d1482 Stala tjsf Lindqvist Fröberg
S39177 R15623 Heino Bydenstorp f Tyskland levde 1387
s39185 Henrik Lunov
S39215 R15663 Chistiern Arnertsen Fasti
S39223 R15671 Holger Gregersen Krognos d1381eft Hejreholm Skåne
S39224 R15672 Karen Eriksdatter Saltensee af Linde  f1349c Hörsholm, Fredriksborg, Danmark  ampictures
s39226 Mette Strangesdotter Bild
S39227 t78451 Strange Ebbesen Bild d1360eft
S39228 t78452 Mette Olufsdotter Glob
s39229 Jens Nielsen Rosenkrantz f1330c d1377eft, riddare 1355
s39230 Margrethe Timmesdatter
S39241 Anders Andersen Kjærulf häradsfogde  f1425 Vadum Kjaer Nordjylland d1519 Fogdegaard Vadum toensberg t  fossum OBS: den höga åldern sannolik?

1470: Ägde Asplund, Fogdegaard och mycken annan egendom.

1485: tinget med häradsfogden Kjaerulf noterar att Niels Pedersen Västra Hassing visat handling angående jord i Vester Hassing och Gandrup.

barn alla födda i Vadum: 1) Anne Andersdatter Kjaerlf f1460c, 2) Jens f1450c, 3) Morten, 4) Anders f1457c , 5) Peder f1445c

s39242 Else Wognsdatter b1430c
s39277 r15725 Nils Krumme levde 1498
s39278 r15726  Märta Asbjörnsdotter död 1496
s39283 r15731 Jon Torstensson Skorre?
s39284 r15732 Cecilia Amundsdotter
s39285 Olof
s39286 Sigrid Jonsdotter
S39287 r15735 Olof Krabbe
s39297 Reer Hermansson f1420 Stala
s42241 Olof Tollesson f1380c Varekilsnäs Sörgård Stala
s56419 Simon Dyresson ägde jord i Kyrkefjäll d1423 före
s56420 Katarina Drotning Toresdotter från 1423 i Kyrkefjäll d1423 eft
s64455 Torer Drotning Jonsson länsfogde d1388 före
s64456 X Eyvindsdotter fr
s78391 Rani Jonsen Rani d1345före
s78392 Christine Nielsdatter
T11239 Torer Drotning Jonsson länsfogde d1388 före
t11240 X Eyvindsdotter fr
T156781 t69935 Johannes Rani
T62259 u156737 Heidenrik Lunov d1375eft
t62465 Niels Jonsen Munk
t62481 Jens Skadeland f1350c i Rinds herred Skinnerup Google
t62561 Niels Jensen Munk (Vinranke), de Vinranke Munk’ers äldre d1360eft
t62562 Helene Olufsdatter Saltensee af Tystofte d1370eft
t62573 Johannes Rani
t62685 Niels N Saltensee af Linde
t62697 v313801 Strange Esgesen Bild f1267 Nörringtoft Hundborg, Thisted d1326eft eckmann
t62698 v313802 Ellen Henriksdatter Limbek
t62699 U156907Bugge Nielsen Bugge d1332eft
T62705 U156913 Iver I Rosenkrantz
t62706 u156915 Niels Eriksen Gyldenstierna d1310eft adelsvapen till Aagaard och Restrup på Jylland. Riddare.

barn: 1) marsk, 2)  Jacob, 3) Susanne

t62707 u156916 Edel Pedersdatter Saltensee  f1300c  Andresen Första gången gm Peder Skram (barn 1) Cecilia, 2) Jon, 3) Erik)

barn: 1) Erik marsk, 2) Jacob, 3) Susanne

t62897 Nils Krumme levde 1362 d1414  mayalisa Låg på sotsäng 1414.  Ägde jord i Västbo och Östra härader.
T62898 u157106 Gunhild Svensdotter  Bäk d1414barn: 1) Sven Nilsson Bäk f1375 d1458
t62899 U157107 Klaus Apellgard
T62900 U157108 Estrid Arvidsdotter
T62901 U157109 Jöns Abjörnsson
t62902 U157110 Kristina Magnusdotter
T62903 U157111 Dan Gustavsson
t69935 Torer Drotning Jonsson d1388före tjsf
t69936 N Edvinsdotter
t78369 S31265 Jens Lunov d1392eft
t78451 S39227 Strange Ebbesen Bild d1360eft
T78457 S31353 Niels Iversen Rosenkrantz d13550907
T78458 S31354 Susanne Nielsdatter Gyldensstierna d1355eft
T78481 S39287 Anders Andersen Kjærulf häradsfogde Kjär härad f1410 Fogedgaard Vadum Kjär  d1458 Aslumgaard, Vadum socken, Kjaer härad  Vaeversted 1448: bodde på Fogdegaard Vadum

1450, 1454: nämns som häradsfogde (men ej 1458 då Thord Nielsen hade sammabefattning)

t78553 s31449 Sven Bäk, levde 1410, 1427
T78555 s31451 Asbjörn Jonsson d1432eft
T78556 s31452 Karin Dansdotter
t78571 Jon
t78572 Katrin Ormsdotter Drotning d1489eft
t78593 Herman Green. f1400c Stala d1482 Stala
U103431 v314215 Arvid Pik, f1362 d1385 levde 1362, 1385
U103432 v314216 Ingeborg Bengtsdotter levde 1390, 1394barn: 1) Maria Arvidsdotter Pik, 2) Estrid
u103433 v314217 Asbjörn Nockesson. Levde 1344
U103434 v314218 Ragnhild Lindormsdotter
U103435 v314219 Magnus Gislesson d1370c
u103436 Katarina Jönsdotter (Tinnskura), levde 1370
U124929 w500481 Jon I Munk
U125057 u313473 Hartvig Lunov d1345eft
u125121 Johannes Palnsen Munk d1328eft
u125122 Gunner Asgersdatter til Sönder Elkjär
u125123 Oluf Jensen Saltensee av Tystofte d1377eft
u125124 Spphie Holgersdatter
u125145 Rane Jonsen Rand d1294
u125217 Jon Bentsen Skadeland, förste landsdommaren 1344 Jylland väpnare Sundram Kreutzer Av lågadelssläkt. JBS fungerade som ””auditor placiti generalis”, det vill säga ”landstingshörer” eller ämbetsman i landstinget, insatt under den sk kungalösa tiden. Han omnämns i tre ting, Med låg rang bland tingsdeltagarna (tingsvidne) 13380328, tredje i rang 13430809, tillsammans med prästen Lars Assersen först i rang 13440212, ensam främst 13440605.

Kongen og tinget Roskilde

U125393 Esge Udsen (Bild)
u125397 V313813 Niels Bugge d1302eft
u125869 N levde 14250611
U156737 T62259 Heidenrik Lunov d1375eft
U156901 s31349 Ebbe Strangesen Bild
U156907 t62699 Bugge Nielsen Bugge d1332eft
U156913 T62705 Iver I Rosenkrantz
U156915 t62705 Niels Eriksen Gyldenstierna d1310eft
u156916 t62706 Edel Saltensee
u156961 Anders Ulff Kjærulf f1370 Holstein  d1457 Vadum Sg., Kær Hrd., Ålborg Amt, Danmark Wikipedia torpvesti Tönsberg
U157105 T62899 Nils Krumme levde 1362 d1414
U157106 T62898 Gunhild Svensdotter d1414
U157107 t62899 Klaus Apellgard
U157108 t62900 Estrid Arvidsdotter
U157109 t62901 Jöns Abjörnsson
U157110 t62902 Kristina Magnusdotter
U157111 T62903 Dan Gustavsson
u157143nTorer Drotning Jonsson d1388före
u157144 N Edvinsdotter
u225877 Jon Saulsson d1399 Stenkyrka
U313473 u313473 Hartvig Lunov d1345eft
V206685 W628433 Nocke
V206686 W628434 Ramfrid
V206687 W62435 Lindorm
V206688 W62436 Estrid
V206689 W62437 Gissle.
V20683 W628431 Bengt Lindormsson, f1320c, levde 1344, 1346.Ev. gift med Märta Pedersdotter (Dudde)

barn: 1) Knut Bengtsson, 2) Lindorm, 3) Ingeborg

V250241 Palne Jonsen Munk d1327eft
V250289 V627121 Jon Ranisen Rani d1267
v250290 V627122 Elisabeth Nilesdatter
V250433 Bent Skadeland
V313801 t62697 Strange Esgesen Bild d1326eft
V313802 t62698 Ellen Henriksdatter Limbek
V313813 u125397 Niels Bugge d1302eft
v314211 Sven Bäk
v314215 U103431 Arvid Pik, levde 1362, 1385
V314216 U103432 Ingeborg Bengtsdotter levde 1390, 1394
v314217 u103433 Asbjörn Nockesson. Levde 1344
v314218 u103434 Ragnhild Lindormsdotter
v314219 U103435 Magnus Gislesson d1370c
v314220 U103436 Katarina Jönsdotter (Tinnskura), levde 1370
v314285 NN levde 14250611
v451353 Saules Jonsson
w500481 U124929 Jon I Munk
w500577 Rani I. Rani
w500579 Niels Alexandersson
w500580 NN (af Danmark)
w62434 Ramfrid
W62435 v206687 Lindorm
w62436 Estrid
W62437 v206689 Gissle.
V627121 v250289 Jon Ranisen Rani d1267
V627122 v250290 Elisabeth Nilesdatter
W628431 V20683 Bengt Lindormsson, levde 1344, 1346.
W628433 v206685 Nocke
w902705 Jon Drottning dy f1215 d1274
x1001157 Alexander Pedersen d1201eft
y2002313 Peder Borup
y2002314 Ingefred Hvide d1201före
za1 Asser Rig Hvide Skjalmsen f1080c d1151. Växte upp tillsammans med kung Erk Ejegods son Knud (Lavard), vars son Valdemar Asser blev fosterfar för. Asser sågs ha ärvt 1500 gårdar, bl a Fjennerslev och Ringsted. Han och brodern Ebbe grundade Sorö dominikanerkloster. Byggde Fjennerslev kyrka där han är begravd. Barn: 1) Absalon, 2) Ingefred
za2 Inger Eriksdatter f1100 d1157 d1157c = z4004626
zb1 Skjalm Tokesen Hvide f1030 d1113 Begravd på Sorö. I andra giftet (?) med Ragnhild Haraldsdotter av Danmark f1054 d1075 på Själland).

Skjalm bodde på den ärvda huvudgården i byn Fjennerslev mellan Sorö Ringsted. Begravd i Fjennerslev kyrka. Familjen byggde även kyrkorna Tveje Merlöse och Bjernede och ännu fler på Själland och Skåne. Han var stor jordägare på Sorö och själland.

1062. Deltog i striden vid Nissaån i Halland mellan Sven Estridsen och norske kungen Harald Hårdråde. Så modigt att normännnen sparaded hans liv när han togs till fånga. Men en natt flydde på gedesö Hans far Toke Trylle rustade honom med ett skepp och besättning. Toke tycks alltså ha varit välbärgad. Bakgrunden lär ha varit att kung Sven Estridsen seglade med 300 skepp för att motverka norrmännens härjningar längs hallandskusten. Danskarna slogs ner, Skjalm fångades och Sven simmade i land.

Under Erik Ejegods kungatid: Skjalms bror Auden dödas av vendiska pirater under segling mellan Själland och Falster.

Efter Olof Hungers regeringstid: Skjalm ger sig ut på stridståg utan kungens medgivande till piratfästet Juhlin vid östersjökuten (Pommern) för att hämnas broderns död. Venderna led en grym död enligt hävderna. Under kung Erik Ejegods ledning erövrades Rugen och Skjalm blev hövedsmand, dvs militär överbefälhavare, över ön. Senare samma befattning, jarl, för Själland.

Skjalm blev fosterfar för Erik Ejegods son Knud (Lavard) när kungen for till det Heliga landet som pilgrim. Amiljenamnet Hvide blev ett begrepp, om inte offiecellt förrän på 1700-talet.

Barn: 1) Toke Skjalmsen f1070 d1145/1150. 2) Ebbe f1075 d1151, 3) Asser f1080c d1151. 4) Cecilia f1080c d1175, 5) Sune f1086före d1152, 6) Magrethe

zb2 Signe Asbjörnsdotter f1050före (England?) d1150 Fjennerslev
zb3 Erik Jarl af Falster d1145eft
zb4 Cecilia Knudsdotter af Danmark d1131
Zc1 Toke Trylle. F eventuellt England. Storman som år 1040 lät döpa sig och sin famlilj till kristendomen, Hvide Krist. Kanske därav släktnamnet Hvide.
zc3 Asbjörn Tokesen Hvide f1030 d1130
zc4 Asbjörn Ulfsen Sparkling f1019 d1089
zc7 Knud II den Helige kung Danmark f1043 d10860716
zc8 Adele (Edel) van Flandern f14064-1465 d111504
zd13 Sven II Estridsson f1019 d1974, kung 1047-1074
zd15 Robert (the Frisian) graaf van Flanderen f1032 d10931013
zd16 Gertrud von Sachsen d11130904
zd7 Ulf Torkilsson av Skåne f993 d1026
zd8 Estrid Svendsdotter d1019 d1089
ze13 Torkel Sprakalägg f959 d1000
ze15 Sven Tveskägg f960 d10140202 Gainsborough England. kung
ze29 Baudouin / Baldwin V av Flandern f1012 Flandern d1067 Lille
ze30 Adéle de France f1009c d10790108 Messines
ze31 Bernhard Herzog von Sachsen f995-1011Luneburg, Kreis Lundeburg, Tyskland, d10590629   long begravd i Saitn Michaels’s, Luneburg, Sachsen. Första gången gm Bertrada Haraldsdottir, Norge. Gm EvS 1020c.
ze32 Erica von Schwrinfurt f1004 d1055eft barn:1)  Herzob von Sachsen Ordulf, 2) Gertrud von Sachsen.
zf25 Styrbjörn Starke f903 d980
zf26 Tyra f936 d1000
zf57 Baudouin / Baldwin IV ”le Barbu” av Flanderna f967 d10360539 Flandern
zf58 Otgive de Luxembourg f986c d10300221 Flandern
zf58 Otgive de Luxembourg f986c d10300221 Flandern
zf60 Constance de Provence f986 Arles d10320725 Melun
zf61 Bernhard I Herzog von Sachsen d10110209
zf62 Hildegarde von Stade f974-977 d10111103
zf63 Heinrich Markgraf von Schweinfurt d10170918
zf64 Gerberge f970gissning d1036eft
zg113 Anulph II av Flandern, greve
zg117 Huques Capet kung Frankrike f940 d9961024 Les Juiofs nr Chartres
zg118 Aelis N d’Aquitaine f950 d10060615
zg121 Hermann Billung Herzog von Sachsen f900 d9730327
zg123 Heinrich (de Kahle) Graf von Stade, Graf im Heiangau d9761111
zg124 Hildegard von Reinhausen
zg125 Berthold Graf im Radenzgau d9800115
zg126 Heliksuindal Ellika von Walbeck d10150819
zg51 Harald Gormsson Blåtand f918 d986
zh101 Gorm ”den gamle” f875 d958
zh102 Tyra Danebot d935
zh225 Berenger av Italien II
zh226 Willa av Toscana, prinsessa
zh233 Huques Le Grand des Francs f900c d9570616 Dourdon
zh234 Hedwige Hadevich von Sachsen f920 d9650510
zh241 Billung Graf von Sachsen d9670526
zh245 Lothar II Graf von Stade d9290905 i strid
zh246 Swanehild
zh251 Lothar II Graf von Walbeck, levde i Tyskland
zh252 Mathilde von Arneburg d9901203
zi203 Harald ”Klak” Halfdansson f800 d846
zi204 Sigrid Helgesdotter d854
zi405 Sigfrid Halfdansson d812
zi449Boso av Toscana, markis
zi450 Willa av Borgogne, prinsessa
zi467 Heinrich I (the Fowler) von Sachsen f876 d9360702. Kejsare Romarimperiet
zi468 Mathilde von Ringelheim f890-895 Engern Westfalen , d9680314
zi489 Lothar I Graf von Stade d8800202 i strid. Ebsdorf Niedersaschsen Tyskland
zi490 Oda von Sachsen d874
zi501 Lothar I von Walbeck d9290905 i strid. Levde i Tyskland
zj407 Aslög ”Kraka” Sigurdsdotter f770
zj433 Otto (der Erlachte) Erzog von Sachsen f836 d9121130
zj434 Haduwig Hedwig von Babenberg d9031130
zk809 Halfdan Gormsson d790
zk813 Sigurd Favnesbane
zk814 Brynhild
zk865 Liudolf f806 d8660311 begr Brunshausen
zk866 Oda f805 d913 ???!
zk867 Heinrich Markgraf von Babensberg f836 d8860828 i strid. St medard Soissons
zk989 Liudolf f806c d8660311
zk990 Oda f805-806 d9130517 ???!
zl1617 Gorm Haraldsson
zl1733 Poppo I Graf im Saalgau d819eft
zl1979 Graf Billung I
zl1980 Aeda
zm3233 Harald III Björnsen
zm3465 Heimerich Graf Heimo d750eft
zm3466 Hadaburg
zn6465 Björn Snosen
zn6929 Heimrich Graf in der Wetterau d7950505
zo12929 Snjo Sigvaldsson
zo13857 Rupert Graf im Obherrheingau d732eft
zo13858 Angila
zp25857 Sigvalde Brodersen
zp27713 Rutpert in Haspengau d732eft
zp27714 Williswint d768eft
zq103425 Jamrik Sigvardsson
zq51713 Broder Jamriksen
zq55415 Lambert II d741före
zq55416 Chrotlind
zr103425 Jamrik Sigvardsson
zr110849 Chrodobertus (Robert) Count Palatine, Chancellor of Chotor III d653eft
zr110850 Doda
zs206849 Sigvars Osmundsson
zs221697 Chrodobertus (Robert) adelsman Neustria d6300408eft
zt413697 Osmund Omundsson
zt413698 Asla Sigurdsdotter
zt443393 Charibert adelsman Neustria
zu827392 Elsa Olofsdotter f680

1 kommentar

    • Cary Gustafssonoktober 8, 2018 kl. 19:04

    Källorna till Darresläkten? Vilka källor har du? häls Cary 0707-832397

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.